Regulamin apartamenty

 REGULAMIN  APARTAMENTÓW  ZEFIR Marina Bork

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji Apartamentów Zefir Marina Borki.
 2. Przestrzeganie niniejszego regulaminu, ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

 

Rezerwacja:

 • Rezerwacja apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.
 • Rezerwacji dokonuje się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty email na adres osrodek@marinaborki.pl , w emailu  należy podać : termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia.
 • W ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji ( o ile nie zostało ustalone inaczej) Najemca zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% ogólnych kosztów pobytu. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej osrodek@marinaborki.pl ,
 • W przypadku braku zapłaty zadatku   w ustalonym przez strony terminie Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy.
 • Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Wynajmujący wpłaca w dniu przyjazdu kartą bądź gotówką.
 • Do pobytu  krótszego  niż 3 dni  doliczana jest opłata za sprzątanie wg cen podanych w cenniku na stronie internetowej.

CENY ZA WYNAJEM   Obowiązujące ceny wynajmu apartamentów  oraz opłaty dodatkowe  podane są na naszej stronie internetowej www.marinaborki.pl

PRZYJAZD I WYJAZD KLIENTÓW, ODBIÓR KLUCZY, PŁATNOŚĆ

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 12.00 dnia następnego.
 2. Opuszczenie apartamentu przez Klienta w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 12:00. Przekazanie kluczy oraz odbiór apartamentu przez przedstawiciela firmy Apartamenty Zefir Marina Borki odbywa się zawsze w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu Klienta i ustaleniu godziny odbioru.
 3. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem .
 4. Opłatę za pobyt uiszcza się w dniu przyjazdu pomniejszoną o wpłaconą zaliczkę.
 5. Właściciel udostępnia apartament po uiszczeniu 100% wartości rezerwacji oraz po dokonaniu wpłaty kaucji i okazaniu dokumentu tożsamości .
 6. Przy budynku, w którym znajdują się apartamenty istnieje możliwość płatnego zaparkowania pojazdu .  Parking jest niestrzeżony, Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd ani znajdujące się w nim mienie. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona. Opłata parkingowa wg cennika podanego na stronie internetowej.

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
 2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
 3. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 4. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
 5. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.
 7. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić Apartamenty Zefir Marina Borki.
 8. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu i montażu nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej.
 9. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca  nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami do telefonów komórkowych.
 10. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone.

REZYGNACJA , BRAK PRZYJAZDU KLIENTA , ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

 • Informacje o zmianie lub rezygnacji z rezerwacji należy skierować do nas w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty email.
 • W przypadku rezygnacji przez Klienta z rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Brak przyjazdu Klienta lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania innego apartamentu w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego apartamentu nie jest możliwe. Jeśli zamienny apartament nie odpowiada oczekiwaniom klienta, ma on prawo do odstąpienia od umowy wynajmu, a wpłacony zadatek zostanie zwrócony w całości.
 • Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez okres pobytu
 • W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego.
 • Dane osobowe Klienta zostaną należycie zabezpieczone i za jego zgodą wykorzystane przez naszą firmę, wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  .
 • W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych.
 • Ewentualne przedmioty użytku osobistego pozostawione w apartamentach przez Naszych Gości zostaną odesłane na wskazany przez nich adres na ich koszt
 • Integralną część regulaminu stanowi opis wyposażenia apartamentów.