Cenniki i regulamin

Dane do przelewów:

PPH A &W KONDRACCY S.J.

Ul. Młyńska 1

16 – 300 Augustów

PKO BP 86 1020 1332 0000 1202 0837 1298

 

      REGULAMIN  APARTAMENTÓW  ZEFIR Marina Bork

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji Apartamentów Zefir Marina Borki.
 2. Przestrzeganie niniejszego regulaminu, ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

 

Rezerwacja:

 • Rezerwacja apartamentu oznacza jednocześnie akceptację regulaminu.
 • Rezerwacji dokonuje się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty email na adres osrodek@marinaborki.pl , w emailu  należy podać : termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia.
 • W ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia wstępnej rezerwacji ( o ile nie zostało ustalone inaczej) Najemca zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% ogólnych kosztów pobytu. Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej osrodek@marinaborki.pl ,
 • W przypadku braku zapłaty zadatku   w ustalonym przez strony terminie Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy.
 • Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Wynajmujący wpłaca w dniu przyjazdu kartą bądź gotówką.
 • Do pobytu  krótszego  niż 3 dni  doliczana jest opłata za sprzątanie wg cen podanych w cenniku na stronie internetowej.

CENY ZA WYNAJEM   Obowiązujące ceny wynajmu apartamentów  oraz opłaty dodatkowe  podane są na naszej stronie internetowej www.marinaborki.pl

PRZYJAZD I WYJAZD KLIENTÓW, ODBIÓR KLUCZY, PŁATNOŚĆ

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 12.00 dnia następnego.
 2. Opuszczenie apartamentu przez Klienta w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 12:00. Przekazanie kluczy oraz odbiór apartamentu przez przedstawiciela firmy Apartamenty Zefir Marina Borki odbywa się zawsze w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu Klienta i ustaleniu godziny odbioru.
 3. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem .
 4. Opłatę za pobyt uiszcza się w dniu przyjazdu pomniejszoną o wpłaconą zaliczkę.
 5. Właściciel udostępnia apartament po uiszczeniu 100% wartości rezerwacji oraz po dokonaniu wpłaty kaucji i okazaniu dokumentu tożsamości .
 6. Przy budynku, w którym znajdują się apartamenty istnieje możliwość płatnego zaparkowania pojazdu .  Parking jest niestrzeżony, Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony pojazd ani znajdujące się w nim mienie. Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona. Opłata parkingowa wg cennika podanego na stronie internetowej.

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
 2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
 3. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 4. Najemca zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
 5. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.
 7. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić Apartamenty Zefir Marina Borki.
 8. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu i montażu nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej.
 9. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca  nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami do telefonów komórkowych.
 10. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone.

REZYGNACJA , BRAK PRZYJAZDU KLIENTA , ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

 • Informacje o zmianie lub rezygnacji z rezerwacji należy skierować do nas w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty email.
 • W przypadku rezygnacji przez Klienta z rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Brak przyjazdu Klienta lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania innego apartamentu w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego apartamentu nie jest możliwe. Jeśli zamienny apartament nie odpowiada oczekiwaniom klienta, ma on prawo do odstąpienia od umowy wynajmu, a wpłacony zadatek zostanie zwrócony w całości.
 • Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez okres pobytu
 • W razie sporów mogących wyniknąć z realizacji umowy strony będą dążyć do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia strony poddadzą spór pod rozstrzygniecie Sądu Powszechnego.
 • Dane osobowe Klienta zostaną należycie zabezpieczone i za jego zgodą wykorzystane przez naszą firmę, wyłącznie dla potrzeb świadczenia usług Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  .
 • W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych.
 • Ewentualne przedmioty użytku osobistego pozostawione w apartamentach przez Naszych Gości zostaną odesłane na wskazany przez nich adres na ich koszt
 • Integralną część regulaminu stanowi opis wyposażenia apartamentów.